ขอบคุณท่าน นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ขอบคุณท่าน นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช