จองรถรับส่ง

** สำหรับวันที่ 16 ก.ย. 65 ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้รถรับส่งได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. เท่านั้น
ข้อมูลผู้จอง
ข้อมูลสถานที่รับส่ง


** หมายเหตุ : การให้บริการอาจล่าช้า เนื่องจากมีรถจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เข้าประชุม